Prawo

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych. ( Dz.U. 2009 nr 215 poz.1671 )
  • Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG